Zapraszamy do pobrania dokumentów odnośnie obozu -  link poniżej:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO

Informacja!!!

Rekrutacja do projektu "Sport dla pokoleń" zostaje przedłużona do 20.06.2018r. (środa)
do godziny 15.00.

 Przedłużona zostaje, także rekrutacja na wolontariusza spływów kajakowych(termin przyjmowania zgłoszeń  jw).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem  partnerskim pt. „Sport dla pokoleń”,

współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Informacje w linku:

Informacja o naborze do projektu


Regulamin FIO


Dokumenty do pobrania:


Formularz rekrutacyjny do udziału w FIO


Oświadczenia uczestników do pobrania poniżej:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3


Oświadczenia seniorów:

Oświadczenie dla seniorów 1

Oświadczenie dla seniorów 2

Oświadczenie dla seniorów 3


Nabór instruktorów do FIO plik do pobrania :

Nabór instruktorów

Podanie


Dokumenty dla wolontariuszy

Podanie wolontariat

INICJATYWA LOKALNA


„HIPOTERAPIA METODĄ NA LEPSZĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ” realizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Inicjatywa trwa od 19 września 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.


PROJEKT 9.4 

INFORMACJA !!! 

Projekt partnerski pt. " Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę "

Informacje dostępne są w poniższych załącznikach.

Informacja o projekcie

regulamin

oświadczenie 

formularz rekrutacyjny

karta formularza rekrutacyjnego


Informacja podsumowująca działania oraz przedstawiająca osiągnięte rezultaty w trakcie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku n/Sanem”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu 2013 r. zakończyło się wsparcie udzielane w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku n/Sanem”. Projekt realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Koszt całkowity Projektu wyniósł 249 793,61 zł, z czego wkład własny Powiatu Niżańskiego to 30 976,00 zł (w tym wkład niepieniężny 3 750,00 zł). Koszt przypadający na jednego uczestnika to 2775, 48 zł. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2012 r.

W trakcie jego trwania podjęto następujące działania: „Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji społecznych”, „Działania wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka”, „Działania usprawniające kontakt z otoczeniem”, „Wdrożenie 2 nowych metod pracy z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością”. Wsparciem objętych zostało 99 osób - uczniów oraz nauczycieli z SOSW w Rudniku nad Sanem.

„Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji społecznych” miały na celu kształtowanie w uczniach umiejętności potrzebnych w życiu codziennym: zamawianie posiłków, posługiwanie się pieniędzmi, kupowanie biletów, korzystanie z mapy. Uczniowie poznawali również bliższe i dalsze zakątki naszego kraju, jego przyrodę oraz historię.
W trakcie trwania zajęć podopieczni SOSW w Rudniku nad Sanem aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym biorąc udział w wycieczkach do: Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz Arboretum w Bolestraszycach, odwiedzili także Ogród Zoologiczny w Warszawie, zwiedzili przy okazji Belweder i Pałac Prezydencki, zobaczyli Skansen w Kolbuszowej, Muzeum Lalek Teatralnych w Rzeszowie, a także Park Miniatur w Inwałdzie. Ponadto w ramach tego zadania organizowano cykliczne wyjazdy do kina Helios w Rzeszowie, zajęcia na basenie, wyjścia do pizzerii i restauracji. Wszyscy uczniowie objęci projektem korzystali z w/w zajęć, dzięki czemu znacznie podniósł się poziom kompetencji społecznych u podopiecznych naszej placówki.
Kolejne zadanie w projekcie „Działania wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka” miało na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego naszych uczniów i obejmowało zajęcia z hipoterapii, wycieczki rowerowe, zajęcia z nordic – walking. Dzięki zastosowaniu w rehabilitacji i terapii uczniów nowych metod pracy, podniesiono w Ośrodku jakość pracy z dziećmi wykazującymi problemy psychoruchowe. Należy podkreślić, że uczniowie z ogromną radością i zapałem korzystali z w/w zajęć.

Z myślą o dzieciach wycofanych i zamkniętych w sobie zorganizowane zostały specjalistyczne zajęcia z dogoterapii i hipoterapii, w ramach zadania „Działania usprawniające kontakt z otoczeniem”. Umożliwiły one uczniom przełamanie barier niezdecydowania, nieśmiałości i zagubienia w kontaktach z otoczeniem, pozwoliły im na wyrażanie siebie, własnych myśli i opinii. Mając na uwadze harmonijny rozwój uczniów, także nauczyciele pracujący w placówce podnieśli swoje kompetencje poprzez udziałw szkoleniach z Metody Dobrego Startu oraz Alternatywnych Metod Komunikacji. W trakcie trwania projektu przeszkolono 30 nauczycieli z w/w metod.

Reasumując: poprzez podjęte działania osiągnięto cel główny projektu, którym była poprawa szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem, dotkniętych barierami o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i zdrowotnym.

Szczególy projektów znajdują sie na stronie: http://www.soswrudnik.eu/aktualnosci/

Szkolenie - Autyzm

Hipoterapia